Historia

Bank Spółdzielczy w Raszkowie powstał 2 lipca 1876 r.

Wielkopolska spółdzielczość kredytowa została zapoczątkowana jako jedna z form stowarzyszeń niosących pomoc przede wszystkim ekonomicznie słabemu drobnomieszczaństwu i chłopstwu pod zaborem pruskim. W obronie przed ekspansją niemiecką w Wielkopolsce w latach 1835-38 powstają kasy ziemiańskie i towarzystwa rolnicze mające na celu umocnienie ekonomiczne Polaków, rozwój gospodarczy oraz kształcenie zawodowe rolników i rzemieślników. Raszków należał do jednych z pierwszych miast, w których rozpoczęły działalność.

W II poł. XIX w. w tym samym celu tworzono bankową spółdzielczość. W Raszkowie w dniu 2 lipca 1876 r. odbyło się pierwsze założycielskie zebranie mające na celu założenie spółki z nieograniczoną poręką.

22 lipca 1876 roku Bank Ludowy w Raszkowie zapisany został do rejestru spółkowego w Sądzie w Ostrowie Wielkopolskim. Członkami Zarządu byli: ks. prob. Kazimierz Jagielski, p.p. Maksymilian Chylewski i dr Antoni Borecki, a w skład pierwszej Rady Nadzorczej weszli: ks. prob. Julian Echaust – prezes, Franciszek Pawlicki – v-ce prezes, ks. Paweł Chmielecki – sekretarz, Julian Gaj, Edward Herwich, Antoni Haraszkiewicz, Adam Stęczniewski, Tomasz Pawlicki, Ignacy Kulas – członkowie.

2 kwietnia 1878 roku Bank wpisany został do Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu kierowanym przez ks. prał. Piotra Wawrzyniaka.
W 1934 roku Bank Ludowy zmuszony był połączyć się z Kupieckim Bankiem Spółdzielczym w Ostrowie Wielkopolskim.

Po II wojnie, 3 lipca 1949 roku odbyło się w Raszkowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Włościańskiego, który z urzędu otrzymuje nazwę Kasy Spółdzielczej, która podlegała Bankowi Gospodarstwa Spółdzielczego, zajmująca się tylko wypłatami należności za skup.
W kolejnym okresie, w latach 1950-56 otrzymała nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza podporządkowana Bankowi Rolnemu, bez prawa gromadzenia wkładów oszczędnościowych.

Przywrócenie praw następuje w 1957 roku i placówka zaczęła nosić nazwę Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej.
Od 1974 roku już jako Bank Spółdzielczy podlega Bankowi Gospodarki Żywnościowej. Występuje z tej struktury mocą decyzji Walnego Zgromadzenia w dniu 24.III.1990 roku (jako jedyny bank w województwie kaliskim).

Siedzibą Banku przed II wojną były różne, własne posesje, od 1947 roku pomieszczenia dzierżawione przy ul. Rynek ( nr 21). Już w latach siedemdziesiątych czyniono usilne starania o lokalizację i możliwość budowy własnego budynku bankowego, by wreszcie 20 lipca 1981 roku Bank mógł rozpocząć działalność w nowym, własnym budynku przy ul. Ostrowskiej 28.

7 czerwca 1999 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i życzeniom mieszkańców i członków gminy i miasta Ostrów Wielkopolski - w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim - oddano do użytku Oddział Banku Spółdzielczego w Raszkowie. Klientom banku przekazano placówkę, która spełnia warunki do całkowitej i kompleksowej obsługi bankowej.

29 kwietnia 2004 roku – uruchomiono drugi oddział raszkowskiego banku w Przygodzicach. Bank Spółdzielczy w Raszkowie zrzeszony jest w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku bankowym, dbając o rozwój oferowanych produktów, tym samym zyskując sobie zaufanie i przychylność klientów. Bank prowadzi działalność na terenie powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, kaliskiego, ostrzeszowskiego, milickiego i oleśnickiego.

Bank dąży do zapewnienia swoim klientom obsługi na najwyższym poziomie, ponadto aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczo – kulturalnym gmin, współpracuje z samorządem lokalnym i powiatowym, wspiera rozwój działalności gospodarczej i rolniczej. Bank realizuje postawione sobie cele rozwojowe, ulega transformacjom i zmianom, planuje otwarcie kolejnych placówek, aby skuteczniej realizować zamierzenia strategiczne.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie